Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Artykuł 1: Konsekracja

18.

Całkowity dar złożony Bogu Naśladowanie Chrystusa Przyrzeczenia składane Stowarzyszeniu Powołanie apostolskie Formuła konsekracji

Przez konsekrację oddajemy się całkowicie Bogu i postanawiamy naśladować Jezusa Chrystusa, prowadząc życie określone prawem Stowarzyszenia. Dlatego przyrzekamy Stowarzyszeniu: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, wytrwanie, wspólnotę dóbr i ducha służby.
W ten sposób odpowiadamy powołaniu, które otrzymaliśmy, aby żyć dla Boga i we wspólnocie braterskiej oddać się na służbę ludziom i światu.
Formuła konsekracji jest następująca:

 

 

Ad maiorem Dei gloriam, beatissimae Virginis Mariae, Apostolorum Reginae, om-nium Angelorum atąue Sanctorum, et ad maiorem sanctificationem animae meae et proximi mei, auxiliante Deo, et intercedentibus beatissima Virgine Maria, Beato Patre nostro Vincentio et omnibus Sanctis, ego ... me totum eidem omnipotenti Deo trado, dono et offero, ac Dominum nostrum Jesum Christum seąui statuo in Unione Apo-stolatus Catholici; ideo (ad annum, ad vitam) promitto Societati Apostolatus Catholici eius-que Superioribus: castitatem, paupertatem, oboedientiam, perseverantiam, vitam in co-munione bonorum et in spiritu serviendi in caritate Christi, secundum Legem eiusdem Societatis.

 

 

Dla większej chwały Boga, Najświętszej Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów, wszystkich aniołów i świętych i dla większego uświęcenia duszy swojej i bliźniego swego, z pomocą Boga i za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Maryi, świętego Ojca naszego Wincentego i wszystkich świętych ja ... oddaję, poświęcam i składam w ofierze całego siebie temuż Bogu Wszechmogącemu i postanawiam naśladować Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego; dlatego (na rok, na całe życie) przyrzekam Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego i jego przełożonym: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, wytrwanie, życie we wspólnocie dóbr i w duchu służby w miłości Chrystusa Pana, według prawa tegoż Stowarzyszenia.

19.

Konsekracja i chrzest.
Nowe zjednoczenie z Kościołem

Nasza konsekracja jest głęboko zakorzeniona w konsekracji chrztu i w sposób doskonalszy ją wyraża. Wiąże nas ona w nowy i specjalny sposób z posłannictwem Kościoła do szerzenia Królestwa Bożego po całej ziemi.

20.

Zobowiązanie z kontraktu i przyrzeczeń

Nasza konsekracja zawiera w sobie dwustronny kontrakt, który określa - zgodnie z prawem Stowarzyszenia - obowiązki i prawa Stowarzyszenia oraz poszczególnych członków i który obowiązuje na mocy sprawiedliwości.
Indywidualne przyrzeczenia określają dokładniej istotną treść konsekracji i jako takie obowiązują na podstawie wierności.

21.

Duch konsekracji

Pełne oddanie się w konsekracji nie zadowala się wypełnianiem niezbędnego minimum w naszym życiu i pracy, lecz znajduje miarę w nieustannej miłości do Boga i ludzi.