Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Artykuł 2: Obowiązki i prawa członków

57.

Zasadnicza równość w Stowarzyszeniu

Członkowie zostają włączeni do Stowarzyszenia przez tę samą konsekrację i posiadają te same podstawowe obowiązki i prawa, określone naszym prawem.

58.

Obowiązki członków

Konsekracja, w której zawiera się dwustronny kontrakt ze Stowarzyszeniem, nakłada na członków obowiązek życia zgodnego z prawem Stowarzyszenia, oddania wszystkich sił i zdolności dla realizacji wspólnego celu, włączenia się we wspólnotę i unikania tego wszystkiego, co mogłoby doprowadzić do zerwania z nią więzów.

59.

Prawa członków

Każdy członek posiada prawo do urzeczywistnienia w Stowarzyszeniu swego powołania apostolskiego i do uczestniczenia w sposób odpowiedzialny w życiu i działalności wspólnoty, zgodnie z prawem Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zobowiązuje się do troski o doczesne i duchowe dobro członków, do zapewnienia im odpowiedniej formacji oraz do stworzenia takich warunków życia i pracy, aby żaden członek nie czuł się zmuszony - mając do tego słuszne podstawy - odejść ze Stowarzyszenia.

60.

Relacje między księżmi i braćmi

Nasze apostolskie powołanie jednoczy w Stowarzyszeniu księży i braci. Jedni i drudzy uczestniczą bezpośrednio w realizacji apostolskiego celu Stowarzyszenia, wypełniając, każdy we właściwy sobie sposób, swoje obowiązki.

Bracia mogą być - zgodnie z prawem Stowarzyszenia - dopuszczeni do podejmowania wszystkich prac i urzędów w Stowarzyszeniu, które nie wymagają posiadania święceń kapłańskich, w szczególnych przypadkach, gdy taka jest potrzeba Kościoła i apostolstwa Stowarzyszenia, poszczególni bracia mogą być dopuszczeni, za zgodą Rady Generalnej, do stałego diakonatu, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

61.

Głos czynny i bierny * Zdolność prawna

Wraz z wieczną konsekracją członkowie uzyskują prawo i obowiązek głosu czynnego i biernego, jak również zdolność prawną do pełnienia urzędów w Stowarzyszeniu, zgodnie z naszym prawem.

Wykonywanie tych praw i obowiązków w wyborach, w uczestnictwie w zebraniach i w szczególnych przypadkach regulowane jest przepisami prawa kanonicznego oraz partykularnymi normami prawa Stowarzyszenia.

62.

Glos doradczy

Ponadto członkowie wraz z konsekracją wieczną lub czasową nabywają prawo i obowiązek głosu doradczego w przypadkach przewidzianych prawem Stowarzyszenia.

63.

Konieczność kapłaństwa do pełnienia pewnych urzędów

Kapłaństwo jest wymagane do urzędów: Przełożonego Generalnego, Przełożonego Prowincjalnego, Przełożonego Regionalnego i Przełożonego Wspólnoty Miejscowej, a także ich pierwszych radców, Dyrektora Okresu Wstępnego i Delegata Przełożonego Prowincjalnego.

64.

Wiek konsekracja wymagane do pełnienia określonych urzędów

Wymaga się wieku: ukończenia 35 lat do pełnienia urzędu Przełożonego Generalnego; ukończonych 30 lat urzędu pierwszego Radcy Generalnego, Przełożonego Prowincjalnego i Przełożonego Regionalnego, a także ich pierwszych radców, oraz Dyrektora Okresu Wstępnego.

Do pełnienia tych urzędów wymaga się ponadto 5 lat konsekracji wiecznej.

65.

Powołanie do naszej wspólnoty

Do Stowarzyszenia przyjmuje się tych, którzy są powołani przez Boga do naśladowania Chrystusa w naszej wspólnocie oraz są zdatni i chętni do realizowania jego apostolskich zadań. Muszą oni ponadto spełniać wszystkie wymogi przewidziane prawem kanonicznym, jakie mają zastosowanie w naszym Stowarzyszeniu.

66.

Przyjęcie

Kandydatów przyjmuje właściwy przełożony. Członkowie danej prowincji mają prawo przedstawienia swej opinii na temat przyjęcia kandydata.