Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

CEL I NATURA STOWARZYSZENIA

Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście, więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo» (Łk 10, 1-2).

Wszyscy oni trwali na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego (Dz 1, 14).

Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada apostolstwo katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do apostolstwa katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele (por. San Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], red. ks. Francesco Moccia, I, 4-5).

 

1.

Wspólnota księży i braci jako część Zjednoczenia

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego jest wspólnotą księży i braci. Jest ono integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego: Dąży wraz z całym Dziełem św. Wincentego Pallottiego do wspólnego celu, jest ożywione tym samym duchem oraz pragnie - jak ono - służyć apostolskiemu posłannictwu Kościoła w świecie.

2.

Cel Stowarzyszenia

Celem naszego Stowarzyszenia jest ożywianie wiary i rozpalanie miłości w całym Ludzie Bożym oraz szerzenie wiary i miłości na całym świecie, aby jak najszybciej nastały jedna owczarnia i jeden pasterz (J 10, 16).

W sposób szczególny Stowarzyszenie pragnie budzić i pogłębiać we wszystkich wiernych świadomość ich apostolskiego powołania, zachęcając ich do aktywnego apostołowania oraz dopomagając im, aby byli dyspozycyjni i dobrze przygotowani do współpracy z innymi w działalności apostolskiej.

Nasze Stowarzyszenie usiłuje współpracować z innymi dziełami apostolskimi Kościoła oraz popierać rozwój form apostolstwa, dostosowanych do potrzeb danego czasu.

Zamierza ono z całą mocą przyczynić się do jedności wszystkich chrześcijan oraz do głoszenia orędzia zbawienia niechrześcijanom, aby Kościół stawał się w ten sposób coraz bardziej znakiem jedności i zbawienia dla całego świata.

3.

Powszechność środków i dobór prac apostolskich

W dążeniu do swego celu Stowarzyszenie posługuje się wszystkimi środkami, jakie mogą służyć rozszerzaniu, obronie i pogłębianiu życia chrześcijańskiego.

Dlatego Stowarzyszenie przyznaje pierwszeństwo tym pracom, które bardziej odpowiadają jego celom i do których wspólnota księży i braci, jako taka jest bardziej predysponowana. W doborze prac apostolskich daje się ponadto pierwszeństwo tym przedsięwzięciom, które są pilniejsze dla Kościoła, albo tym, których domagają się konkretne sytuacje miejsca i czasu.

4.

Rola Stowarzyszenia w Zjednoczeniu

Stowarzyszenie nasze jest centralną wspólnotą Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Z tego tytułu ponosi szczególną odpowiedzialność za apostolską skuteczność i za duchowość całego Zjednoczenia.

Ono też ma prawo przyjmować do Zjednoczenia, przekazując im udział w dobrach duchowych, zarówno pojedyncze osoby, jak i wspólnoty, które odpowiadają jego duchowi i pragną, we właściwy sobie sposób, współpracować w realizowaniu jego zadań.

5.

Stowarzyszenie życia apostolskiego Naśladowanie Chrystusa

Nasze Stowarzyszenie jest wspólnotą życia apostolskiego na prawie papieskim, posiadającą prawo egzempcji. Członkowie na drodze rad ewangelicznych naśladują Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego (por. J20, 21;Hbr 3, 1).

6.

Włączenie poprzez konsekrację

Włączanie członków do Stowarzyszenia odbywa się poprzez akt konsekracji, w której składa się przyrzeczenia wymienione w nrze 18.

7.

Braterska wspólnota

Konsekracja zespala wszystkich członków w braterską wspólnotę, w której dają oni świadectwo swojego zjednoczenia w Chrystusie w nadziei, że osiągnie ono doskonałość w powtórnym przyjściu Pana.

8.

Fundamentem: Caritas Christi urgens

Fundamentem Stowarzyszenia jest Caritas Christi urgens (2 Kor 5, 14). Ona przynagla do apostolstwa. Miłość zaś i apostolstwo kształtują styl życia i pracy członków, jak również strukturę i zarząd Stowarzyszenia.

9.

Patronką Maryja, Królowa Apostołów

Patronką Stowarzyszenia i Zjednoczenia jest Maryja, Królowa Apostołów. Jest Ona, po Chrystusie, najdoskonalszym wzorem naszego apostolstwa.