Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Artykuł 3: Administrowanie dobrami

396.

Autonomia i wzajemna zależność

W ramach postanowień zawartych w nrach 150 i 151 posiadanie, administracja dóbr oraz stosunki niezależności i wzajemnych powiązań pomiędzy Stowarzyszeniem, prowincjami, regiami i wspólnotami miejscowymi są regulowane prawem kanonicznym i prawem własnym Stowarzyszenia, a w szczególnych przypadkach - uchwałami wydawanymi przez zebrania generalne lub prowincjalne.

397

Władze odpowiedzialne

Za administrowanie dobrami na poszczególnych poziomach są odpowiedzialni: właściwy przełożony, wraz ze swoimi radcami, oraz właściwe zebrania.

Administratorowi powierza się wykonywanie decyzji.

398.

Opłaty na rzecz Zarządu Generalnego

Zarząd Generalny ma prawo do otrzymywania od prowincji pewnej sumy, której wysokość określa Rada Generalna, a podział obciążenia na prowincje ustala Zebranie Generalne.

399.

Plany ekonomiczne i sprawozdania

Środków materialnych winno się z zasady używać zgodnie z ustalonym wcześniej planem ekonomicznym.

Plan ten powinien być układany przez daną radę na wniosek administratora i - o ile to możliwe - winien uwzględniać dochody i rozchody oraz ustalać kolejność realizacji projektów.

Plan taki powinien być przygotowany przed rozpoczęciem każdego zwyczajnego okresu administracyjnego, a w miarę możności obejmować w ogólnym zarysie czas całej kadencji.

Przy końcu każdego okresu administrator przedkłada odpowiedniej radzie sprawozdanie z wykonania ustalonego uprzednio planu. Rada, jeżeli nie ma zastrzeżeń, podpisuje sprawozdanie, udzielając tym samym administratorowi absolutorium.

Okresy przedstawiania sprawozdań ustalane są dla prowincji przez Statuty Prowincjalne.

400.

Informowanie i zatwierdzanie

Plany ekonomiczne oraz sprawozdania finansowe wspólnot miejscowych mają być przedkładane Radzie Prowincjalnej do zatwierdzenia, plany zaś i sprawozdania prowincjalne - Zarządowi Generalnemu dla informacji i oceny.

Radzie Generalnej przysługuje prawo sprzeciwu w sprawie gospodarczych planów prowincji.

401.

Sprawozdanie Administratora Generalnego

Administrator Generalny co roku na podstawie sprawozdań: własnych, prowincjalnych i regionalnych sporządza raport o posiadaniu i o administracji dóbr materialnych Stowarzyszenia i przedkłada go Radzie Generalnej.

Analogiczny raport, podpisany przez Radę Generalną, przedstawia później na Zebraniu Generalnym, celem poinformowania i zebrania ewentualnych uwag.

402.

Relacje między jednostkami administracyjnymi

Relacje ekonomiczne pomiędzy jednostkami administracyjnymi Stowarzyszenia mają się rozwijać zgodnie z aktualnymi przepisami.

W razie uchylenia się od wypełnienia przyjętych zobowiązań należy najpierw zwracać się do instancji w Stowarzyszeniu; odwoływanie się do instancji zewnętrznych jest możliwe jedynie za zgodą wyższego przełożonego.

403.

Warunki zaciągania długu

Przewidziana w nrze 155 zgoda wyższego przełożonego na zaciągnięcie pożyczki czy zobowiązania jest ważna tylko wtedy, gdy podanie zawiera wykaz innych długów i zobowiązań, obciążających już daną jednostkę administracyjną, oraz informację o jej stanie majątkowym.

Przełożeni nie powinni wyrażać zgody na zaciąganie pożyczek, jeżeli nie mają pewności, że z normalnych wpływów będzie można spłacać odsetki i w niezbyt długim czasie zwrócić pożyczkę.

404.

Uprawnienia administratora

Administrator ma prawo przy prowadzeniu gospodarki wykonywać wszelkie czynności związane z zarządzaniem dobrami danej jednostki administracyjnej, chyba że zostanie mu nałożone wyraźne ograniczenie.

Ma prawo uczestniczenia z głosem decydującym w posiedzeniach odnośnej rady, kiedy omawia się na niej sprawy o charakterze ekonomicznym.

Rektor nie powinien z zasady obejmować funkcji administratora, a wyższy przełożony nie może jej pełnić w ogóle.

405.

Zadania administratora

Wykonując swe obowiązki, administrator powinien dbać o staranne prowadzenie ksiąg rachunkowych, o zbieranie i przechowywanie rachunków, o uzupełnianie na bieżąco spisu dóbr i zobowiązań, o bezpieczne przechowywanie dokumentów dotyczących prawa własności dóbr Stowarzyszenia.