Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Dodatek III. B. RADA PROWINCJALNA

Do kompetencji Przełożonego Prowincjalnego i jego radców, którzy razem głosują, z głosem rozstrzygającym (nry 141, 381), należy:

[Zebrania, komisje, statuty]

42. Zwoływanie Zebrania Prowincjalnego, po uprzednim zawiadomieniu Przełożonego Generalnego (nry 98, 335, 341).

43. Ustalanie pełnego porządku obrad dla Zebrania Prowincjalnego, po otrzymaniu wniosków wysuniętych przez zebrania niższe (nr 316).

44. Uznawanie ważności przeszkód członków, którzy zgłaszają niemożność wzięcia udziału w Zebraniu Prowincjalnym (nr 318).

45. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Zebrania Generalnego (nr 106).

46. Podejmowanie decyzji w sprawie zwołania nadzwyczajnego Zebrania Prowincjalnego, w razie potrzeby, na żądanie bezwzględnej większości przełożonych wspólnot miejscowych lub członków prowincji po wiecznej konsekracji (nr 111).

47. Ustalanie sposobu, który by zapewnił udział bezwzględnej większości członków prowincji po konsekracji wiecznej w Zebraniu Prowincjalnym, zwołanym zgodnie z przepisami dla małych prowincji (nr 341).

48. Ustalanie - jeżeli nie uczyniły tego Statuty Prowincjalne - w taki sposób zasad wyborów i liczby delegatów wspólnot miejscowych oraz ich odpowiednich zastępców na Zebranie Prowincjalne, aby - zwyczajnie rzecz biorąc - nie było na nich większości członków z urzędu (nry 96, 343).

49. Zatroszczenie się, aby w sytuacjach zwyczajnych i przypadkach szczególnych delegaci i ich zastępcy na Zebranie Prowincjalne byli wybierani przez członków wspólnot miejscowych będących po konsekracji wiecznej (nr 343).

50. Zatwierdzanie sprawozdania Przełożonego Prowincjalnego na Zebranie Generalne i Zebranie Prowincjalne, a także sprawozdania administratora na Zebranie Prowincjalne (nry 332, 336).

51. Ustanawianie komisji doradczych w obrębie prowincji (nr 344).

52. Zatwierdzanie Statutu Wyższego Seminarium Duchownego oraz przedstawianie go Radzie Generalnej do zatwierdzenia (nry 72, 303).

[Wspólnoty miejscowe]

53. Erygowanie i znoszenie wspólnot miejscowych, po uzyskaniu: dla erygowania - pisemnej zgody Rady Generalnej i ordynariusza miejsca, dla zniesienia zaś - pisemnej zgody Rady Generalnej oraz po skonsultowaniu się z ordynariuszem miejsca (nr 309).

54. Za aprobatą Rady Generalnej wydawanie zarządzeń dotyczących miejsca i innych warunków koniecznych dla okresu wstępnego (nr 291).

[Przełożeni, członkowie]

55. Przedłużanie lub skracanie, dla słusznego powodu, trzyletniej kadencji przełożonych miejscowych, nie więcej jednak niż o sześć miesięcy (nry 127, 349).

56. Ustalanie sposobu konsultowania się z członkami przy nominacjach (nr 273).

57. Mianowanie: Sekretarza i Administratora Prowincjalnego (nry 359, 362); rektorów wspólnot miejscowych (nr 145) i ich radców (nr 147); Dyrektora Okresu Wstępnego, po uprzedniej konsultacji z Przełożonym Generalnym (nr 77); oraz, w razie wakansu, obsadzanie tych urzędów w ciągu trzech miesięcy (nr 350).

58. Mianowanie, dla słusznych powodów, członka na urząd przełożonego tej samej wspólnoty miejscowej kolejno po raz czwarty (nr 349).

59. Delegowanie kapłana spoza Rady Prowincjalnej do przeprowadzenia wizytacji w całej prowincji (nr 380, 1).

60. Delegowanie potrzebnych upoważnień ze względu na odległość terytoriów bądź z innych słusznych powodów (nr 121).

61. Zezwalanie, aby wielkie wspólnoty miejscowe miały po czterech radców (nr 147).

62. Bezpośrednie zajęcie się przebiegiem wyborów do Rady Prowincjalnej albo ustanowianie do tego osobnej komisji (nry 136, 376, Dod. II 3).

63. Przyjmowanie kandydatów do okresu wstępnego i decydowanie w poszczególnych przypadkach, jakie dokumenty są konieczne (nry 76, 290).

64. Udzielanie kandydatowi dyspensy z sześciu miesięcy okresu wstępnego, wyjąwszy jednak rok zarezerwowany na wprowadzenie w życie konsekrowane w Stowarzyszeniu (nry 76, 295).

65. Wydalanie, dla słusznych racji, kandydatów z okresu wstępnego (nr 296).

66. Dopuszczanie kandydatów do konsekracji; za zgodą Przełożonego Generalnego - gdy chodzi o konsekrację wieczną (nr 78).

67. Rozstrzyganie, w szczególnych przypadkach, ile razy członek ma ponawiać konsekrację czasową przed złożeniem wiecznej (nr 78).

68. Udzielanie członkowi dyspensy od okresu konsekracji czasowej przekraczającej trzy lata, a przewidzianej przez Statuty Prowincjalne (nr 78).

69. Zezwolenie, w wyjątkowych przypadkach, aby brat zaczął się przygotowywać do kapłaństwa, a kleryk otrzymał status brata (nr 300).

70. Dopuszczanie do posług liturgicznych i do święceń kandydatów przedstawionych przez Radę Wspólnoty Miejscowej, po konsultacji z tymi, którzy są odpowiedzialni za formację (nr 80).

71. Zezwolenie, aby brat przygotował się do stałego diakonatu, a potem dopuszczenie go do święceń, za zgodą Rady Generalnej (nry 60, 305).

72. Udzielanie dla słusznej przyczyny pozwolenia na przebywanie poza wspólnotą miejscową, do której członek jest przydzielony, jednak nie dłużej niż przez rok, chyba że chodzi o ratowanie zdrowia, odbycie studiów lub pełnienie apostolstwa w imieniu Stowarzyszenia (nr 260a).

73. Zaopiniowanie - przed ich wysłaniem do Przełożonego Generalnego - podań członków zamierzających opuścić Stowarzyszenie (nr 278).

74. Bezzwłoczne, po zebraniu dowodów, wydanie stwierdzenia faktu, aby wydalenie na mocy prawa prawnie stało się wiadome (nr 165, Dod. I-II, 1).

75. W przypadkach, o których mówi Dod. I-II, B, 1, powinien zadecydować, że trzeba rozpocząć proces wydalania członka, i po drugim nieskutecznym upomnieniu stwierdzić, że niepoprawność jest wystarczająco dowiedziona, a obrona niewystarczająca (nr 165, Dod. I-II, B, 2, Dod. I-II, E).

76. Decydowanie o rozpoczęciu procesu wydalania członka usuniętego ze wspólnoty miejscowej z racji poważnego zgorszenia zewnętrznego lub bardzo poważnej szkody zagrażającej Stowarzyszeniu (nr 165, Dod. I-II, F).

77. Ustalanie norm dotyczących materialnego i duchowego wspomagania członków, którzy ze względów osobistych uzyskali zgodę na pobyt poza wspólnotą przez sześć miesięcy lub dłużej (nr 277), oraz określenie ewentualnego wsparcia dla członków opuszczających Stowarzyszenie lub z niego wydalonych (nry 167, 280).

78. Wysyłanie członków na misje (nr 378).

79. Zezwolenie, za zgodą Przełożonego Generalnego, na przeniesienie członka na stałe do innej prowincji i na przyjęcie członka z innej prowincji (nr 368).

[Administracja dóbr]

80. Zatwierdzanie i podpisywanie dorocznego sprawozdania Przełożonego Prowincjalnego oraz sprawozdania administratora, dotyczącego zarządzania i sytuacji ekonomicznej, celem przekazania ich Radzie Generalnej (nr 379).

81. Zatwierdzanie i podpisywanie preliminarzy i sprawozdań przygotowanych przez wspólnoty miejscowe i przez Administratora Prowincjalnego, zgodnie z przepisami Statutów Prowincjalnych (nry 399, 400).

82. Wyrażanie pisemnej zgody na alienacje, pożyczki i obligacje w granicach prowincji (nry 155, 403).

[Umowy]

83. Opracowanie umów z prowincją lub regią (nr 384).

Do kompetencji Przełożonego Prowincjalnego, z głosem doradczym radców, należy:

84. Mianowanie administratorów wspólnot miejscowych, po uprzednim zasięgnięciu opinii odnośnych rektorów (nr 362).

85. Powoływanie współbraci do współpracy z Zarządem Prowincjalnym poprzez przydzielenie im osobnych obowiązków (nr 382).