Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Dodatek III. C. RADA WSPÓLNOTY MIEJSCOWEJ

Do kompetencji Przełożonego Wspólnoty Miejscowej i jego radców, którzy razem głosują, z głosem rozstrzygającym (nry 148, 388), należy:

[Zebrania wspólnoty miejscowej i zebrania doradcze]

86. Zwoływanie zebrań wspólnoty miejscowej i przygotowywanie porządku dziennego zebrań (nry 98, 114, 316).

87. Zatwierdzenie i podpisanie sprawozdania dotyczącego sytuacji wspólnoty miejscowej, a także sprawozdania z zarządzania i stanu ekonomicznego, jakie mają być przedstawione Zebraniu Wspólnoty Miejscowej (nr 342) i Zebraniu Prowincjalnemu (nr 336).

88. Zatwierdzenie i podpisanie sprawozdania Przełożonego Wspólnoty Miejscowej o sytuacji wspólnoty do przedstawienia na Zebraniu Prowincjalnym (nr 336).

89. Zwoływanie doradczego Zebrania Wspólnoty Miejscowej (nry 115, 389).

[Wspólnota, członkowie]

90. Ustalenie porządku dziennego, po wysłuchaniu wspólnoty, oraz przedstawienie go wyższemu przełożonemu do zatwierdzenia (nr 51).

91. Określanie, za aprobatą wyższego przełożonego, w domu miejsc zastrzeżonych w zasadzie dla samych członków (nr 51).

92. Zgodnie z wymogami Statutów Prowincjalnych powinien przedstawić kandydatów do okresu wstępnego Przełożonemu Prowincjalnemu, któremu przysługuje prawo ich przyjęcia, za zgodą jego radców (nry 76, 288).

93. Przedstawianie kandydatów do konsekracji czasowej i wiecznej wyższemu przełożonemu, który ma prawo przyjąć ich, za zgodą swych radców, a gdy chodzi o konsekrację wieczną, również za zgodą Przełożonego Generalnego (nry 78, 297).

94. Przedstawienie kandydatów do posług i święceń - po uprzedniej konsultacji z odpowiedzialnymi za formację wychowawcami - Przełożonemu Prowincjalnemu, do którego należy - za zgodą jego radców - prawo dopuszczenia do posług i wystawienia dymisoriów do święceń (nr 80).

95. Natychmiastowe usunięcie członka wspólnoty miejscowej w przypadku poważnego zgorszenia zewnętrznego lub bardzo poważnej szkody zagrażającej Stowarzyszeniu, gdyby opóźnienie usunięcia stało się niebezpieczne i nie można byłoby się skontaktować z wyższym przełożonym (nr 165, Dod. I-II, F).

[Administracja]

96. Opracowanie planu gospodarczego wspólnoty miejscowej; zatwierdzenie i podpisanie preliminarzy oraz sprawozdań gospodarczych, zgodnie z wymogami Statutów Prowincjalnych (nry 397, 399).