Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

1. List promulgujący odnowione Prawo z 1981 r.

PRZEŁOŻONY GENERALNY
DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

Drodzy Współbracia,

Niniejszym ogłaszamy publicznie ostateczny tekst Prawa Podstawowego i Prawa Uzupełniającego, które razem stanowią Prawo naszego Stowarzyszenia (nr 168).

Nowy tekst oficjalnie wejdzie w życie 21 kwietnia 1981 roku - w dniu urodzin św. Wincentego Pallottiego i zastąpi teksty Prawa Podstawowego i Ustaw, które wprowadzono na próbę w latach 1972-1973. W ten sposób zamknie się dla naszego Stowarzyszenia okres próbny przyznany po Soborze Watykańskim II instytutom życia konsekrowanego celem odpowiedniego przystosowania swego prawa.

Dekret, którym Święta Kongregacja zatwierdziła nasze Prawo Podstawowe, nosi datę 28 października 1980 roku. W tym to dniu w roku 1839 św. Wincenty Pallotti wracał do Rzymu z Camaldoli, gdzie napisał ,,Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego” i „Reguły świętych ustroni, kolegiów, seminariów i klasztorów Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego”.

Wraz z zatwierdzeniem naszego Prawa Podstawowego przez Kościół otrzymujemy na nowo, jakby z rąk św. Wincentego Pallottiego, regułę, która zrodziła się z jego ducha i która skłania nas, byśmy za swoją regułę podstawową przyjęli życie Chrystusa, Apostola Ojca Przedwiecznego, aby współdziałać ze zbawczą misją Kościoła (nr 12).

Naszym aktualnym zadaniem będzie więc przyswojenie sobie ducha i litery naszego Prawa oraz przepojenie nim naszego życia. Do wiernego przestrzegania naszego Prawa skłania nas miłość ciągle na nowo rozpalana żarem tej miłości, którą Chrystus przyniósł na ziemię (nr 10). Pod wpływem tej miłości oddaliśmy się poprzez naszą konsekrację całkowicie Bogu i postanowiliśmy iść za Chrystusem w takiej formie życia, jaka ustalona została Prawem Stowarzyszenia (nr 18). O tyle więc głębiej pojmiemy znaczenie naszego Prawa, o ile bardziej nauczymy się zgłębiać miłość Chrystusową i o ile starać się będziemy dla tej miłości działać, trwając w dobrowolnym oddaniu (nr 14).

Maryja, Królowa Apostołów, i św. Wincenty Pallotti niech wstawiennictwem swoim wyproszą nam tę łaskę, by nasze nowe Prawo było nam pomocą w jeszcze wierniejszym naśladowaniu Chrystusa i w skuteczniejszym dawaniu apostolskiego świadectwa.

Ks. Ludwig Munz SAC
Przełożony Generalny

Ks. Wolfgang Weiss SAC
Sekretarz Generalny

Rzym, 25 marca 1981 r.,
w dzień Zwiastowania Pańskiego