Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

1a. List Przełożonego Generalnego z 2000 r.

Societas Apostolatus Catholici
PALLOTTINI
Przełożony Generalny

Rzym, 22 grudnia 2000 r.

DO WSZYSTKICH WSPÓŁBRACI
STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

Drodzy Bracia w Chrystusie!

Zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II nasze odnowione Prawo zostało zaaprobowane przez Stolicę Apostolską dekretem z 28 października 1980 r. i zostało promulgowane listem Przełożonego Generalnego z 25 marca 1981 r., który 21 kwietnia tego samego roku przedstawił duchową refleksję nad nowym Prawem (por. Acta SAC, X, 263-269. Minęło osiemnaście lat od publikacji nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego (1983). Potrzeba dostosowania do niego i refleksje prawne naszych zebrań generalnych zaowocowały zmianami w tekście. Członkowie XVIII Zebrania Generalnego uznali za konieczne przygotowanie i opublikowanie nowej edycji naszego Prawa w podstawowych językach Stowarzyszenia. Ostateczne przygotowanie zostało powierzone Radzie Generalnej, która we współpracy z Komisją Prawną przejrzała tekst i przepracowała indeks. Niniejszym listem zostaje promulgowane nowe, oficjalne wydanie w języku włoskim.

Prawo Podstawowe, jego początkowy tekst i kolejne zmiany, wymaga zawsze aprobaty Stolicy Apostolskiej. To wydanie zawiera oprócz dekretu promulgacyjnego SAC z 1981 r., cztery dekrety aprobujące Stolicy Apostolskiej: z 1980 (Prot. n.R. 17-1/1979); z 1990 (Prot. n.R.17-1/1990); z 1992 (Prot. n.R. 17-1/1992); z 1999 (Prot. n.R. 17-1/1998). Zmiany w Prawie Uzupełniającym dokonane przez Zebrania Generalne Stowarzyszenia zostały włączone w tekst zgodnie z nrem 333 Prawa SAC. Potrzebne stało się więc wprowadzenie kilku poprawek językowych. Rada Generalna zdecydowała zachować dotychczasową numerację, nawet jeżeli to oznacza, że niektóre numery będą miały dodatek „a" , na przykład 159a. Ostateczny tekst został przyjęty przez Radę Generalną na sesji z 15 września 2000 r.

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje (J 14,21). Jezus co prawda nie utożsamiał przykazań z miłością, ale uważał je za znaki autentycznej miłości. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo traktowania miłości i prawa jako przeciwstawnych wartości, tak jakby były one nie do pogodzenia ze sobą. Dla Jezusa nie istnieje tego rodzaju pomieszanie: zbawienie jest owocem miłości, a nie formalnego przestrzegania prawa. Prawo jest drogą do osiągnięcia zbawienia i środowiskiem, w którym jesteśmy wezwani do przeżywania miłości. Nasze Prawo nigdy nie może być celem samym w sobie, ale prowadzi do radości: Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,10-11).

Nasze Prawo wreszcie jest zakorzenione w doświadczeniu świętości naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego.

Dzięki wstawiennictwu jego i Maryi Królowej Apostołów niech nasze Prawo staje się najdoskonalszym środkiem zachowania miłości Boga i bliźniego (OOCC VII,40).

Oddani w Chrystusie

Ks. Seamus Freeman SAC
Przełożony Generalny

Ks. Emmanuel Savariaradimai SAC
Sekretarz Generalny