Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

2. Dekret zatwierdzający dostosowanie Prawa do Kodeksu Prawa Kanonicznego

KONGREGACJA DO SPRAW
INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO
Prot. n. R. 17-1/90

DEKRET

Przełożony Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Rzym), w imieniu XVI Zebrania Generalnego przedstawił Stolicy Apostolskiej, z prośbą o zatwierdzenie, pewne zmiany w tekście Prawa Podstawowego tegoż Stowarzyszenia, które wprowadzono celem dostosowania go do Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, po szczegółowym zbadaniu przedłożonego tekstu, mocą niniejszego dekretu postanawia, aby przedstawione zmiany zostały wprowadzone do tekstu Prawa Podstawowego zgodnie z brzmieniem podanym na załączanych stronach, z zachowaniem co do reszty tego, co według prawa powinno być zachowane.

Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych dyspozycji.

Vincenzo Fagiolo
Sekretarz

O. Jesus Torres CMF
Podsekretarz

Dan w Rzymie, 29 czerwca 1990 r.,
w święto Apostołów Piotra i Pawła