Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Artykuł 1: Odejście ze Stowarzyszenia

159.

Odejście po upływie konsekracji

Członek po konsekracji czasowej ma prawo po jej upływie opuścić swobodnie Stowarzyszenie. Również i Stowarzyszenie może dla słusznych powodów nie dopuścić go do ponowienia konsekracji czasowej czy złożenia wiecznej.

159a.

Przejście

Przełożony Generalny, za zgodą swoich radców, członkowi po wiecznej konsekracji może udzielić pozwolenia na przejście do innego stowarzyszenia życia apostolskiego, jak również członkowi definitywnie włączonemu do takiego stowarzyszenia na przejście do naszego Stowarzyszenia, ustalając okres próby trwający przynajmniej trzy lata.

Tymczasowo zostają zawieszone prawa i obowiązki członka w Stowarzyszeniu, z zachowaniem jednak prawa powrotu przed definitywnym włączeniem do nowego stowarzyszenia.

Na przejście do instytutu życia konsekrowanego, lub z takiego instytutu do naszego Stowarzyszenia, wymagane jest zezwolenie Stolicy Apostolskiej, której polecenia należy zachować.

160.

Dyspensa

Członek, który dla ważnych racji osobistych zamierza odejść ze Stowarzyszenia, powinien złożyć pisemne podanie o uzyskanie od Przełożonego Generalnego dyspensy, podając w nim motywy swej prośby.

Przełożony Generalny, za zgodą swych radców, wyda stosowną decyzję mającą na względzie i dobro wspólne, i dobro petenta oraz udzieli dyspensy, gdy sprawa tego wymaga.

Dyspensy takiej nie udziela się duchownemu, zanim nie znajdzie on biskupa, który go inkardynuje do diecezji lub przyjmie na okres próby. W razie przyjęcia na próbę, po upływie pięciolecia zostaje na mocy prawa inkardynowany do diecezji, chyba że biskup by tego odmówił.

161.

Zrzeczenie się stanowisk

Członek składający podanie o dyspensę od obowiązków zaciągniętych w Stowarzyszeniu zrzeka się tym samym urzędów sprawowanych w Stowarzyszeniu lub z jego ramienia.

162.

Utrata głosu czynnego i biernego

Członek, który otrzymuje pozwolenie na szukanie sobie życzliwego biskupa, zostaje zawieszony w prawie głosu czynnego i biernego oraz w zdolności prawnej do sprawowania urzędów w Stowarzyszeniu.

163.

Bezprawne odejście

Członek nieprawnie opuszczający Stowarzyszenie i uchylający się od zaciągniętych w nim obowiązków nie jest bynajmniej od nich wolny, lecz powinien powrócić jak najprędzej. Prócz tego ipso facto zostaje zawieszony w wykonywaniu urzędu, jeśli jakiś sprawuje w Stowarzyszeniu. Właściwy Przełożony Prowincjalny winien go z troską odszukać i pomóc mu, aby powrócił do wspólnoty i wytrwał w swoim powołaniu.

Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy nie nawiąże kontaktu z przełożonymi Stowarzyszenia celem uporządkowania swej sytuacji albo jeśli powiadomiony nie powróci w ciągu sześciu miesięcy bezprawnej nieobecności, właściwy przełożony może przystąpić do kanonicznych upomnień, zmierzających do wydalenia go ze Stowarzyszenia, zgodnie z przepisem nru 165.

164.

Ponowne przyjęcie

Przełożony Generalny, za zgodą swych radców, może ponownie przyjąć członka, który legalnie opuścił Stowarzyszenie. Przełożony Generalny ma jednak ustalić odpowiedni okres próby, po której odbyciu kandydat może być dopuszczony do konsekracji.